Projecten

 

 • gebiedsmakelaar Eiland van Schalkwijk (2018-2020)

Opdrachtgever: gemeente Houten

Grootschalige woningbouw gaat hier niet meer komen. Maar onder welke voorwaarden zijn de projectontwikkelaars bereid om weer grond te verkopen? En kan dan ook gelijk worden gewerkt aan de versterking van de landbouwstructuur op het Eiland? Neem dan ook  de afronding mee van de buitendijkse natuur voor Staatsbosbeheer! En graag ook de vorming van ca. 100 ha weidevogelgebied beheerd door de boeren en daarnaast de grond voor de dijkversterking  door het waterschap! Is er daarnaast nog ruimte voor opwekking van duurzame energie? Of voor een een bescheiden wooncomplex voor mensen met een beperking? Alles komt bij elkaar in mijn rol als gebiedsmakelaar. Als kostendrager zijn er een aantal woningbouwkavels te vergeven buiten de rode contour. Zie hier de ingrediënten om mensen aan hun eigen keukentafel mee te krijgen.

Mijn rol: gebiedsmakelaar.

 • ontwikkelen VAB-loket (2017-2018)

VAB’s (vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen) zijn een snel opkomend probleem in Utrecht-Oost/Gelderse Vallei. Een toenemend aantal boeren stopt met het bedrijf. De stallen en schuren komen leeg te staan, raken in verval of worden gebruikt voor zaken waarvoor ze niet zijn bedoeld. Hoe kunnen we eigenaren    van de VAB’s ondersteunen bij het slopen en anderzijds verdiencapaciteit ontwikkelen op andere locaties? Welke rol kan O-gen spelen bij het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied en gemeenten en eigenaren ontzorgen? Voor O-gen heb ik het concept van een eigen VAB-loket bedacht, dat ik nu voor O-gen ontwikkel.

Mijn rol: initiatiefnemer en projectleider.

1cc911e85

 

 • verkenning gebiedsproces Utrecht-Oost (2017)

Opdrachtgever: Kadaster

In een deel van Utrecht-Oost, namelijk rond Woudenberg, het Langbroekerweteringgebied en in Groenraven zijn landbouw en natuur van oudsher sterk verweven. Niet in de laatste plaats door de vele landgoederen. Maar het is wel verweving van functies op gebiedsniveau. In opdracht van het Kadaster is een projectvoorstel geschreven om te onderzoeken of met ‘natuurinclusieve landbouw’, de landbouw op bedrijfsniveau meer zou kunnen inhaken op maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder het nieuwe GLB in voorbereiding. Welke maatregelen kunnen boeren concreet nemen binnen hun bedrijfsvoering? Kan hiermee ook de restopgave voor het Nationaal Natuur Netwerk worden gerealiseerd? Hoe ziet een verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw er uit? Zijn particuliere investeerders bereid zijn om in dit gebied en deze bedrijfsvorm te investeren? Hoe moeten we een gebiedsproces aanpakken? Het project is met veel enthousiasme en draagvlak onderzocht en ingediend voor POP3-subsidie, maar helaas heeft de toetsingscommissie geoordeeld dat dit niet binnen de voorwaarden voor landbouwstructuurversterking past.

Mijn rol: projectleider

Langbroekerwetering

 

 • kavelruil Eemland (2016-2017)

Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen

In Eemland is een aantal jaren geleden een omvangrijke wettelijke herverkaveling afgerond. Veel agrarische bedrijven zijn uit de dorpskernen verplaatst naar de randen van het open gebied. Daarmee is de verkaveling zeer sterk verbeterd. Kan het nog beter? Ja, want er zijn altijd agrariërs die stoppen en om te voorkomen dat de bedrijfsgronden versnipperen, koppel je er een kavelruil aan vast.  Dat leidt in februari 2017 tot de aktepassering van een flinke kavelruil, waarin 21 eigenaren grond inbrengen en/of toegedeeld krijgen. Partijen bij elkaar krijgen en de energie van het gebied zelf benutten.

Mijn rol: projectleider.

foto-hans-pietersma-grutto

 

 • Integrale kavelruil Binnenveld (2015-2016)

Opdrachtgever: gemeente Rhenen

Met afstand de kleinste en de slechts verkavelde agrarische bedrijven van de provincie Utrecht. Maar óók een gebied met belangrijke (inter)nationale natuurwaarden: Natura2000 gebieden De Hellen en de Elster Buitenwaarden, nieuwe natuur in het kader van de PAS en bestaande natuur in de Achterbergse Hooilanden. Graag de natuurgebieden en het PAS-gebied realiseren en de agrarische structuur stevig verbeteren, zo luidt de opdracht. Maar hoe doe je dat? Welk proces is kansrijk, in een gebied waarin landbouw en natuur lang tegenover elkaar stonden? Na tal van gesprekken heb ik de aanpak en de werkwijze bedacht, de bestuurlijke  uitgangspunten op papier gezet en alle partijen daar achter gekregen. Vervolgens is een onafhankelijke kavelruilcommissie benoemd, waarmee een concept-toedelingsplan is opgesteld. Een groot integraal project met ca. 35 deelnemende partijen, waaronder Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht. Alle inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot een kavelruil van ca. 140 kavels van totaal ca. 290 ha.

Mijn rol: projectleider/secretaris kavelruilcommissie.

 

kaartje_binnenveld

 • Coördinatie Grondzaken Gebiedscoöperatie O-gen (2015-2016)

Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen

Verantwoordelijk samen met het team voor de aankopen, verkopen, ruilingen en uitvoering kavelruilen voor natuur en landbouwstructuurversterking binnen het werkgebied van O-gen in Utrecht. O-gen is een gebiedscoöperatie als samenwerkingsverband waarin overheden, instanties en particulieren in Utrecht-Oost en Gelderse Vallei samenwerken aan een mooi en vitaal landelijk gebied. Aansturing van het team adviseurs Grondzaken.

Mijn rol: projectleider en coördinator team.

 

logo-homepage-v2


 • Verbetering landbouwstructuur Eiland van Schalkwijk (2015)

Opdrachtgever: LTO Noord

Gebied waar grootschalige woningbouw niet meer aan de orde is, maar projectontwikkelaars in het verleden forse posities hebben verworven op de grondmarkt. Samen met de boeren, gemeente Houten en ontwikkelaars werken aan gebiedsontwikkeling, waarin zowel ruimte is voor de ontwikkeling van de landbouwbedrijven, als voor woningbouw als kostendrager.

Mijn rol: initiatiefnemer en projectleider.

schets


 • Organisatie Dag van LTO Noord Utrecht (2015)

Opdrachtgever: LTO Noord

Organisatie van dag voor leden en relaties (februari 2015). Thema “Ondernemen in een veranderende wereld”. Als sprekers Jan Cees Vogelaar, (oud bestuurder LTO), Ton Wortel (alg. directeur The Greenery) en gedeputeerde Bart Krol.

Mijn rol: algehele organisatie en coördinatie.

 

 • Integrale kavelruil Groot Wilnis Vinkeveen (2014)

Opdrachtgever: stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen

Grootschalige integrale kavelruil ter realisering van een ecologische verbindingszone dwars door de polder op boerenland en versterking van de landbouwstructuur in het Utrechtse veenweidegebied. Ruil van 320 ha binnen gebied van 1250 ha. Bijna 70 ha nieuwe natuur. Aktepassering op 15 december 2014. Doorlooptijd 1 jaar.

Mijn rol: initiatiefnemer en projectleider. Toegevoegde waarde door kennis en ervaring op gebied van grondzaken, landinrichting, landbouw en natuur.

kavelruilgrootwilnis


 • Verkenning kandidaten boerderij De Groote Maat (2014)

Opdrachtgever: gebiedscoöperatie O-gen

Onderzoek naar kandidaten voor bedrijfsverplaatsing naar landbouwbedrijf nabij Cothen, zeven jaar geleden aangekocht door provincie Utrecht als ruilgrond. Bezoek aan kandidaten en afweging rendement voor natuur en landbouw.

Mijn rol: uitvoerder


 • Bemiddeling gemeente Soest en provincie Utrecht (2014)

Opdrachtgever: gemeente Soest

Het mogelijk maken van een verplaatsing van agrarisch bedrijf vanuit de Soester dorpskern naar het landelijk gebied.

Mijn rol: bemiddelaar tussen gemeente, provincie en boerengezin.

 

 

Meerwaarde voor het landelijk gebied