Projecten

 • verkenning gebiedsproces Utrecht-Oost (2017)

In een deel van Utrecht-Oost, namelijk rond Woudenberg, het Langbroekerweteringgebied en in Groenraven zijn landbouw en natuur van oudsher sterk verweven. Niet in de laatste plaats door de vele landgoederen. Maar het is wel verweving van functies op gebiedsniveau. In opdracht van het Kadaster is een projectvoorstel geschreven om te onderzoeken of met ‘natuurinclusieve landbouw’, de landbouw op bedrijfsniveau meer zou kunnen inhaken op maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder het nieuwe GLB in voorbereiding. Welke maatregelen kunnen boeren concreet nemen binnen hun bedrijfsvoering? Kan hiermee ook de restopgave voor het Nationaal Natuur Netwerk worden gerealiseerd? Hoe ziet een verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw er uit? Zijn particuliere investeerders bereid zijn om in dit gebied en deze bedrijfsvorm te investeren? Hoe moeten we een gebiedsproces aanpakken? Het project is ingediend voor POP3-subsidie door Gebiedscoöperatie O-gen

Mijn rol: initiatiefnemer en projectleider

Opdrachtgever: Kadaster

Langbroekerwetering

 • integraal gebiedsproces Eiland van Schalkwijk (2017)

Grootschalige woningbouw gaat hier niet meer komen. Maar onder welke voorwaarden zijn de projectontwikkelaars bereid om weer grond te verkopen? En kan dan ook gelijk worden gewerkt aan de versterking van de landbouwstructuur op het Eiland? Neem dan ook  de afronding mee van de buitendijkse natuur voor Staatsbosbeheer! Als kostendrager zijn er een aantal woningbouwkavels te vergeven buiten de rode contour. Zie hier de ingrediënten van een integraal gebiedsproces waarvoor we in opdracht van de gemeente Houten aan het werk zijn.

Mijn rol: initiatiefnemer en projectleider

Opdrachtgever: gemeente Houten

 • ontwikkelen VAB-loket (2017)

VAB’s (vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen) zijn een snel opkomend probleem in Utrecht-Oost/Gelderse Vallei. Een toenemend aantal boeren stopt met het bedrijf. De stallen en schuren komen leeg te staan, raken in verval of worden gebruikt voor zaken waarvoor ze niet zijn bedoeld. Hoe kunnen we eigenaren    van de VAB’s ondersteunen bij het slopen en anderzijds verdiencapaciteit ontwikkelen op andere locaties? Welke rol kan O-gen spelen bij het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied en gemeenten en eigenaren ontzorgen? Voor O-gen heb ik het concept van een eigen VAB-loket bedacht, dat ik nu voor O-gen ontwikkel.

Mijn rol: initiatiefnemer en projectleider.

Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen.

1cc911e85

 • kavelruil Eemland (2016-2017)

In Eemland is een aantal jaren geleden een omvangrijke wettelijke herverkaveling afgerond. Veel agrarische bedrijven zijn uit de dorpskernen verplaatst naar de randen van het open gebied. Daarmee is de verkaveling zeer sterk verbeterd. Kan het nog beter? Ja, want er zijn altijd agrariërs die stoppen en om te voorkomen dat de bedrijfsgronden versnipperen, koppel je er een kavelruil aan vast.  Dat leidt in februari 2017 tot de aktepassering van een flinke kavelruil, waarin 21 eigenaren grond inbrengen en/of toegedeeld krijgen. Partijen bij elkaar krijgen en de energie van het gebied zelf benutten.

Mijn rol: projectleider.

Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen.

foto-hans-pietersma-grutto

 • Integrale kavelruil Binnenveld (2015-2016)

Met afstand de kleinste en de slechts verkavelde agrarische bedrijven van de provincie Utrecht. Maar óók een gebied met belangrijke (inter)nationale natuurwaarden: Natura2000 gebieden De Hellen en de Elster Buitenwaarden, nieuwe natuur in het kader van de PAS en bestaande natuur in de Achterbergse Hooilanden. Graag de natuurgebieden en het PAS-gebied realiseren en de agrarische structuur stevig verbeteren, zo luidt de opdracht. Maar hoe doe je dat? Welk proces is kansrijk, in een gebied waarin landbouw en natuur lang tegenover elkaar stonden? Na tal van gesprekken heb ik de aanpak en de werkwijze bedacht, de bestuurlijke  uitgangspunten op papier gezet en alle partijen daar achter gekregen. Vervolgens is een onafhankelijke kavelruilcommissie benoemd, waarmee een concept-toedelingsplan is opgesteld. Een groot integraal project met ca. 45 deelnemende partijen. Helaas laten de aanbestedingsregels van de provincie niet toe dat ik dit project in 2017 kan afronden. Ik heb het project daarom weer overgedragen.

Mijn rol: projectleider.

Opdrachtgever: gemeente Rhenen.

kaartje_binnenveld

 • Coördinatie Grondzaken Gebiedscoöperatie O-gen (2015-2016)

Verantwoordelijk voor de aankopen, verkopen, ruilingen en uitvoering kavelruilen voor natuur en landbouwstructuurversterking binnen het werkgebied van O-gen. O-gen is een gebiedscoöperatie als samenwerkingsverband waarin overheden, instanties en particulieren in Utrecht-Oost en Gelderse Vallei samenwerken aan een mooi en vitaal landelijk gebied. Aansturing team adviseurs Grondzaken.

Mijn rol: projectleider en coördinator team.

Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen

logo-homepage-v2


 • Verbetering landbouwstructuur Eiland van Schalkwijk (2015)

Gebied waar grootschalige woningbouw niet meer aan de orde is, maar projectontwikkelaars in het verleden forse posities hebben verworven op de grondmarkt. Samen met de boeren, gemeente Houten en ontwikkelaars werken aan gebiedsontwikkeling, waarin zowel ruimte is voor de ontwikkeling van de landbouwbedrijven, als voor woningbouw als kostendrager.

Mijn rol: initiatiefnemer en projectleider.

Opdrachtgever: LTO Noord

schets


 • Organisatie Dag van LTO Noord Utrecht (2015)

Organisatie van dag voor leden en relaties (februari 2015). Thema “Ondernemen in een veranderende wereld”. Als sprekers Jan Cees Vogelaar, (oud bestuurder LTO), Ton Wortel (alg. directeur The Greenery) en gedeputeerde Bart Krol.

Mijn rol: algehele organisatie en coördinatie.

Opdrachtgever: LTO Noord


 • Integrale kavelruil Groot Wilnis Vinkeveen (2014)

Grootschalige integrale kavelruil ter realisering van een ecologische verbindingszone dwars door de polder op boerenland en versterking van de landbouwstructuur in het Utrechtse veenweidegebied. Ruil van 320 ha binnen gebied van 1250 ha. Bijna 70 ha nieuwe natuur. Aktepassering op 15 december 2014. Doorlooptijd 1 jaar.

Mijn rol: initiatiefnemer en projectleider. Toegevoegde waarde door kennis en ervaring op gebied van grondzaken, landinrichting, landbouw en natuur.

Opdrachtgever: stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen

kavelruilgrootwilnis


 • Verkenning kandidaten boerderij De Groote Maat (2014)

Onderzoek naar kandidaten bedrijfsverplaatsing voor landbouwbedrijf nabij Cothen, zeven jaar geleden aangekocht door provincie Utrecht als ruilgrond. Bezoek aan kandidaten en afweging rendement voor natuur en landbouw.

Mijn rol: uitvoerder

Opdrachtgever: gebiedscoöperatie O-gen.


 • Bemiddeling gemeente Soest en provincie Utrecht (2014)

Verplaatsing van agrarisch bedrijf vanuit de Soester dorpskern naar het landelijk gebied.

Mijn rol: bemiddeling tussen gemeente, provincie en boerengezin.

Opdrachtgever: gemeente Soest

 

Meerwaarde voor het landelijk gebied